تبلیغات

تبلیغ

رپورتاژ

رپورتاژ ها به صورت دائم و موقت است که قیمت رپورتاژ دائم 100000 تومان است و رپورتاژ موقت به ازای هر ماه 40000 تومان است برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

اگهی به صورت بنر

اگهی به صورت گیف و HTML 5 و jpg میتواند باشد اگر در هدر صفحه اول باشد هر ما 1000000 تومان است اگر در قسمت ساید بار باشد (سمت راست و سمت چپ صفحه) به ازای هر ماه 500000 تومان هست